Never been to TextSnippets before?

Snippets is a public source code repository. Easily build up your personal collection of code snippets, categorize them with tags / keywords, and share them with the world (or not, you can keep them private!)

About this user

« Newer Snippets
Older Snippets »
15 total  XML / RSS feed 

Flaxen

procedure Flaxen( Bitmap:TBitmap);
var
H,V:Integer;
WSK,WSK2,WSK3:^TRGBTriple;

begin
Bitmap.PixelFormat:=pf24bit;
for V:=0 to Bitmap.Height-1 do
 begin
Wsk:=Bitmap.ScanLine[V];
Wsk2:=Wsk;
Wsk3:=Wsk;
inc(Wsk2);
inc(Wsk3,2);

for H:=0 to Bitmap.Width -1 do
  begin
  Wsk.rgbtRed := (Wsk.rgbtRed + Wsk2.rgbtGreen +
  Wsk3.rgbtBlue) div 3;
  Wsk2.rgbtGreen := (Wsk.rgbtGreen + Wsk2.rgbtGreen +
  Wsk3.rgbtBlue) div 3;
  Wsk2.rgbtBlue := (Wsk.rgbtBlue + Wsk2.rgbtGreen +
  Wsk3.rgbtBlue) div 3;
  inc(Wsk);inc(Wsk2);inc(Wsk3);
  end;
 end;
end;

Emboss

procedure Emboss(Bitmap : TBitmap; AMount : Integer);
  var
  x, y, i : integer;
 p1, p2: PByteArray;
begin
 for i := 0 to AMount do
 begin
  for y := 0 to Bitmap.Height-2 do
  begin
   p1 := Bitmap.ScanLine[y];
   p2 := Bitmap.ScanLine[y+1];
   for x := 0 to Bitmap.Width do
   begin
    p1[x*3] := (p1[x*3]+(p2[(x+3)*3] xor $FF)) shr 1;
    p1[x*3+1] := (p1[x*3+1]+(p2[(x+3)*3+1] xor $FF)) shr 1;
    p1[x*3+2] := (p1[x*3+1]+(p2[(x+3)*3+1] xor $FF)) shr 1;
   end;
  end;
 end;
end;

Mono Noise

procedure MonoNoise(var Bitmap: TBitmap; Amount: Integer);
var
Row:^TRGBTriple;
H,V,a: Integer;
begin
 for V:=0 to Bitmap.Height-1 do
 begin
  Row:=Bitmap.ScanLine[V];
  for H:=0 to Bitmap.Width-1 do
  begin
   a:=Random(Amount)-(Amount shr 1);

   Row.rgbtBlue :=IntToByte(Row.rgbtBlue+a);
   Row.rgbtGreen :=IntToByte(Row.rgbtGreen+a);
   Row.rgbtRed :=IntToByte(Row.rgbtRed+a);
   inc(Row);
  end;
 end;
end;

Color Noise

procedure ColorNoise( Bitmap: TBitmap; Amount: Integer);
var
WSK:^Byte;
H,V,a: Integer;
begin
Bitmap.PixelFormat:=pf24bit;
 for V:=0 to Bitmap.Height-1 do
 begin
  Wsk:=Bitmap.ScanLine[V];
  for H:=0 to Bitmap.Width*3-1 do
  begin
  Wsk^:=IntToByte(Wsk^+(Random(Amount)-(Amount shr 1)));
   inc(Wsk);
  end;
 end;
end;

GrayScale

// description of your code here

Procedure GrayScale(var Bitmap:TBitmap);
var
Row:^TRGBTriple; // wskaźnik do rekordu reprezentującego składowe RGB Pixela
H,V,Index:Integer;
begin
 Bitmap.PixelFormat:=pf24bit;
 for V:=0 to Bitmap.Height-1 do
 begin
  Row:=Bitmap.ScanLine[V];
  for H:=0 to Bitmap.Width -1 do
  begin
  Index := ((Row.rgbtRed * 77 +    //77 to stała dla czerwieni
    Row.rgbtGreen* 150 +      //150 stała dla zielonego
    Row.rgbtBlue * 29) shr 8);  //29 stała dla niebieskiego
    Row.rgbtBlue:=Index;
    Row.rgbtGreen:=Index;
    Row.rgbtRed:=Index;
    inc(Row); { Nie wolno przypisywać X:=0 lub 1,2 bo to Wskaźnk!!!
 poruszamy się inc() lub dec()}

  end;
 end;
end;

Sepia

procedure Sepia ( Bitmap:TBitmap;depth:byte);
var
Row:^TRGBTriple;
H,V:Integer;
begin
 Bitmap.PixelFormat:=pf24bit;
 for V:=0 to Bitmap.Height-1 do
 begin
  Row:=Bitmap.ScanLine[V];
  for H:=0 to Bitmap.Width -1 do
  begin
   Row.rgbtBlue :=(Row.rgbtBlue +Row.rgbtGreen +Row.rgbtRed)div 3;
   Row.rgbtGreen:=Row.rgbtBlue;
   Row.rgbtRed :=Row.rgbtBlue;
   inc(Row.rgbtRed,depth*2); //dodane wartosci
   inc(Row.rgbtGreen,depth);
   if Row.rgbtRed < (depth*2) then Row.rgbtRed:=255;
   if Row.rgbtGreen < (depth) then Row.rgbtGreen:=255;
   inc(Row);
  end;
 end;
end;

Blur

Procedure Blur( var Bitmap :TBitmap);
var
TL,TC,TR,BL,BC,BR,LL,LC,LR:^TRGBTriple;
H,V:Integer;
begin
Bitmap.PixelFormat :=pf24bit;
for V := 1 to Bitmap.Height - 2 do
begin
TL:= Bitmap.ScanLine[V - 1];
TC:=TL;  // to samo Scanline Bitmap.ScanLine[V - 1]; tylko oszczędniej
TR:=TL;
BL:= Bitmap.ScanLine[V];
BC:=BL;
BR:=BL;
LL:= Bitmap.ScanLine[V + 1];
LC:=LL;
LR:=LL;
inc(TC); inc(TR,2);
inc(BC); inc(BR,2);
inc(LC); inc(LR,2);

for H := 1 to (Bitmap.Width - 2) do
begin
//Wyciągam srednią z 9 sąsiadujących pixeli
 BC.rgbtRed:= (BC.rgbtRed+ BL.rgbtRed+BR.rgbtRed+
 TC.rgbtRed+ TL.rgbtRed+TR.rgbtRed+
 LL.rgbtRed+ LC.rgbtRed+LR.rgbtRed) div 9 ;

 BC.rgbtGreen:=( BC.rgbtGreen+ BL.rgbtGreen+BR.rgbtGreen+
 TC.rgbtGreen+ TL.rgbtGreen+TR.rgbtGreen+
 LL.rgbtGreen+ LC.rgbtGreen+LR.rgbtGreen) div 9 ;

 BC.rgbtBlue:=( BC.rgbtBlue+ BL.rgbtBlue+BR.rgbtBlue+
 TC.rgbtBlue+ TL.rgbtBlue+TR.rgbtBlue+
 LL.rgbtBlue+ LC.rgbtBlue+LR.rgbtBlue )div 9 ;
//zwiększam wskaźniki biorąc następne 9 pixeli
 inc(TL);inc(TC);inc(TR);
 inc(BL);inc(BC);inc(BR);
 inc(LL);inc(LC);inc(LR);
  end;
 end;
end;

Lightness

procedure Lightness( Bitmap:TBitmap; Amount: Integer);
var
Wsk:^Byte;
H,V: Integer;
begin
Bitmap.PixelFormat:=Graphics.pf24bit;
 for V:=0 to Bitmap.Height-1 do
 begin
  Wsk:=Bitmap.ScanLine[V];
  for H:=0 to Bitmap.Width*3-1 do
  begin
  Wsk^:=IntToByte(Wsk^+((255-Wsk^)*Amount)div 255);
  inc(Wsk);
  end;
 end;
end;

Darkness

procedure Darkness( Bitmap:TBitmap; Amount: integer);
var
Wsk:^Byte;
H,V: Integer;
begin
 Bitmap.pixelformat:=pf24bit;
 for V:=0 to Bitmap.Height-1 do begin
  WSK:=Bitmap.ScanLine[V];
  for H:=0 to Bitmap.Width*3-1 do
  begin
  Wsk^:=IntToByte(Wsk^-(Wsk^*Amount)div 255);
  inc(Wsk);
 end;
 end;
end;

Threshold

funkcja przetwarza Bitmapę na 2 kolorową o podanych kolorach (odpowiadającym ciemniejszemu-Dark
i jaśniejszemu -Light w zależności od podanego progu -Amout rozgraniczającego odcienie (domyślnie128 );
jeśli chcemy użyć zmiennych TColor należy użyć funkcji ColorToTriple (powyżej).

procedure Threshold( Bitmap:TBitmap ; const Light:TRgbTriple; const Dark:TRgbTriple; Amount:Integer = 128);
var
Row:^TRGBTriple;
H,V,Index:Integer;
begin
 Bitmap.PixelFormat:=pf24bit;
 for V:=0 to Bitmap.Height-1 do
 begin
  Row:=Bitmap.ScanLine[V];
  for H:=0 to Bitmap.Width -1 do
  begin
  Index := ((Row.rgbtRed * 77 +
    Row.rgbtGreen* 150 +
    Row.rgbtBlue * 29) shr 8);
    if Index>Amount then
   Row^:=Light else Row^:=Dark ;
    inc(Row);
  end;
 end;
end;

Posterize

procedure Posterize(Bitmap: TBitmap; amount: integer);
var
H,V:Integer;
Wsk:^Byte;
begin
 Bitmap.PixelFormat :=pf24bit;
 for V:=0 to Bitmap.Height -1 do
 begin
  Wsk:=Bitmap.scanline[V];
  for H:=0 to Bitmap.Width*3 -1 do
  begin
   Wsk^:= round(WSK^/amount)*amount ;
   inc(Wsk);
   end;
  end;
end;

Mosaic

procedure Mosaic(var Bm:TBitmap;size:Integer);
var
  x,y,i,j:integer;
  p1,p2:pbytearray;
  r,g,b:byte;
begin
 y:=0;
 repeat
  p1:=bm.scanline[y];
  x:=0;
  repeat
   j:=1;
   repeat
   p2:=bm.scanline[y];
   x:=0;
   repeat
    r:=p1[x*3];
    g:=p1[x*3+1];
    b:=p1[x*3+2];
    i:=1;
    repeat
    p2[x*3]:=r;
    p2[x*3+1]:=g;
    p2[x*3+2]:=b;
    inc(x);
    inc(i);
    until (x>=bm.width) or (i>size);
   until x>=bm.width;
   inc(j);
   inc(y);
   until (y>=bm.height) or (j>size);
  until (y>=bm.height) or (x>=bm.width);
 until y>=bm.height;
end;

Flip Horizontal

Procedura odbija bitmapę względem osi Y

procedure FlipHorizontal(var Bitmap:TBitmap);
type
ByteTriple =array[0..2] of byte    ; // musimy czytać po 3 bajty żeby nie zamienić kolejności BGR na RGB
var
ByteL,ByteR:^ByteTriple;
ByteTemp:ByteTriple;
H,V:Integer;
begin
Bitmap.PixelFormat:=pf24bit;
for V:=0 to (Bitmap.Height -1 ) do
 begin
 ByteL:=Bitmap.ScanLine[V];
 ByteR:=Bitmap.ScanLine[V];
 inc(ByteR,Bitmap.Width -1);
  for H:=0 to (Bitmap.Width -1) div 2 do
  begin
  ByteTemp:=ByteL^;
  ByteL^:=ByteR^;
  ByteR^:=ByteTemp;
  Inc(ByteL);
  Dec(ByteR);
  end;
 end;
end;

Flip Vertical

Procedura odbija bitmapę względem osi X
procedure FlipVertical(var Bitmap:TBitmap);
var
ByteTop,ByteBottom:^Byte;
ByteTemp:Byte;
H,V:Integer;
begin
for V:=0 to (Bitmap.Height -1 ) div 2 do
 begin
 ByteTop:=Bitmap.ScanLine[V];
 ByteBottom:=Bitmap.ScanLine[Bitmap.Height -1-V];
 for H:=0 to Bitmap.Width *3 -1 do
  begin
  ByteTemp:=ByteTop^;
  ByteTop^:=ByteBottom^;
  ByteBottom^:=ByteTemp;
  inc(ByteTop);
  inc(ByteBottom);
  end;
 end;
end;de

Negative

procedure Negative(var Bitmap:TBitmap);
var
H,V:Integer;
WskByte:^Byte; //Wskaźnik do Bajta (nie trzeba do całego pixela bo i tak wszystko odwracamy)
begin
Bitmap.PixelFormat:=pf24bit;
for V:=0 to Bitmap.Height-1 do
 begin
  WskByte:=Bitmap.ScanLine[V]; // V jest to pozycja danej linii bitmapy (od góry )
  for H:=0 to (Bitmap.Width *3)-1 do
  begin
   WskByte^:= not WskByte^ ;// (odwracamy wartość na którą pokazuje wskaźnik)
   inc(WskByte);//Przesuwam wskaźnik
  end;
 end;
end;
« Newer Snippets
Older Snippets »
15 total  XML / RSS feed