Never been to TextSnippets before?

Snippets is a public source code repository. Easily build up your personal collection of code snippets, categorize them with tags / keywords, and share them with the world (or not, you can keep them private!)

About this user

« Newer Snippets
Older Snippets »
1 total  XML / RSS feed 

Threshold

funkcja przetwarza Bitmapę na 2 kolorową o podanych kolorach (odpowiadającym ciemniejszemu-Dark
i jaśniejszemu -Light w zależności od podanego progu -Amout rozgraniczającego odcienie (domyślnie128 );
jeśli chcemy użyć zmiennych TColor należy użyć funkcji ColorToTriple (powyżej).

procedure Threshold( Bitmap:TBitmap ; const Light:TRgbTriple; const Dark:TRgbTriple; Amount:Integer = 128);
var
Row:^TRGBTriple;
H,V,Index:Integer;
begin
 Bitmap.PixelFormat:=pf24bit;
 for V:=0 to Bitmap.Height-1 do
 begin
  Row:=Bitmap.ScanLine[V];
  for H:=0 to Bitmap.Width -1 do
  begin
  Index := ((Row.rgbtRed * 77 +
    Row.rgbtGreen* 150 +
    Row.rgbtBlue * 29) shr 8);
    if Index>Amount then
   Row^:=Light else Row^:=Dark ;
    inc(Row);
  end;
 end;
end;
« Newer Snippets
Older Snippets »
1 total  XML / RSS feed